• Familie
 • Wohnmobil
 • Heide
 • Genuss
 • Wassersport

Privacyverklaring

1. Privacy in één oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende informatie geeft een helder overzicht wat er gebeurt met uw persoonsgegevens als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp privacy kunt u vinden in onze privacyverklaring die onder deze tekst staat.

Het verzamelen van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De websitebeheerder verwerkt de gegevens op deze website. Zijn contactgegevens kunt u vinden in de colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden in de eerste plaats verzameld, omdat u ze aan ons doorgeeft. Het kan hierbij bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier heeft ingevuld.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoeken van de website door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het websitebezoek). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld, zodat wij een foutloze website beschikbaar kunnen stellen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van uw gebruikspatroon.

Welke rechten heeft u wat betreft uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloze informatie te ontvangen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om deze gegevens te laten corrigeren of wissen. Indien u hierover of over andere zaken omtrent het onderwerp privacybescherming vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon staat vermeld. Bovendien heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen bij de toezichthoudende autoriteit.

U heeft ook het recht om onder bepaalde voorwaarden te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Details hierover kunt u vinden in de privacyverklaring onder „Recht op beperking van de verwerking“.

Analysetools en tools van andere aanbieders

Bij het bezoeken van deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt doorgaans anoniem; het surfgedrag kan niet worden herleid tot uw persoon.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of haar voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze tools en over uw mogelijkheden om bezwaar te maken, kunt u vinden in onderstaande privacyverklaring.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt bij een externe dienstverlener (hoster) gehost. Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan hierbij met name gaan om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die worden gegenereerd via een website.

Het inzetten van de hoster is bedoeld voor de uitvoering van de overeenkomst met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 alinea 1 punt b van de AVG) en in het belang van het veilig, snel en efficiënt aanbieden van onze website door een professionele aanbieder (art. 6 alinea 1 punt f van de AVG).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor het nakomen van zijn prestatieverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Afsluiting van een overeenkomst over de gegevensverwerking in opdracht

Om de verwerking conform de privacywetgeving te garanderen, hebben wij een overeenkomst met onze hoster afgesloten over de gegevensverwerking in opdracht.

3. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke privacyvoorschriften en deze privacyverklaring.

Wanneer u gebruikmaakt van deze website, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Er staat ook in hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) kan leiden tot beveiligingslekken. De volledige garantie dat derden geen toegang hebben tot de gegevens kan niet worden gegeven.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van deze website is:

Campinggesellschaft Machtolsheim/Alb mbH & Co.KG
Heidehofstr. 50
89150 Laichingen-Machtolsheim
Germany

Telefon: +49 (0)7333/6408
E-Mail: info@camping-heidehof.de

Verantwoordelijk is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen die worden ingezet voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

Dat is de functionaris voor gegevensbescherming van de onderneming:

Herr Thorsten Seelhammer
Calwer Str. 30
70173 Stuttgart
Deutschland

Telefon: +49 (0)711/22451360
Telefax: +49 (0)711/22451370
E-Mail: datenschutz@camping-heidehof.de

Herroepen van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor is een mededeling per e-mail aan ons voldoende. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van de herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 VAN DE AVG)

WANNEER DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 ALINEA 1 PUNT E OF F VAN DE AVG PLAATSVINDT, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM REDENEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN UW BIJZONDERE SITUATIE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING DIE IS GEBASEERD OP DEZE BEPALINGEN. DE DESBETREFFENDE RECHTSGROND WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, KUNT U LEZEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. WANNEER U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKT, TENZIJ WIJ VOOR DE VERWERKING DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE REDENEN KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF WANNEER DE VERWERKING DIENT VOOR INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING (BEZWAAR CONFORM ART. 21 ALINEA 1 VAN DE AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETING HEEFT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING DIE BETREKKING HEEFT OP DIRECT MARKETING. WANNEER U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VANAF DAT MOMENT NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR CONFORM ART. 21 ALINEA 2 VAN DE AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

In het geval van schending van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk verblijven, zij hun werkplek hebben of waar de beweerde inbreuk is begaan. Het recht om een klacht in te dienen bestaat ongeacht andere bestuursrechtelijke of rechterlijke procesmiddelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op grond van uw toestemming of voor de nakoming van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken in een gangbare, machineleesbare vorm te verkrijgen of aan derden over te dragen. Uw gegevens worden, indien u dat wenst, rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke doorgezonden, wanneer dit technisch mogelijk is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze website maakt uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als websitebeheerder stuurt, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen doordat in de adresbalk niet “http://” maar “https://” staat en er een slotje in staat afgebeeld.

Wanneer de SSL- resp. TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons stuurt niet door derden worden meegelezen.

Informatie, wissen en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers daarvan, het doel van de gegevensverwerking en evt. het recht op correctie of wissen van deze gegevens. Indien u hierover of over andere zaken omtrent het onderwerp persoonsgegevens vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon staat vermeld.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Hierover kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon staat vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Wanneer u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig plaatsvond/plaatsvindt, kunt u in plaats van het wissen van de persoonsgegevens de beperking van de gegevensverwerking verlangen.
 • Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, heeft u het recht om in plaats van het wissen de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
 • Indien u bezwaar heeft gemaakt conform art. 21 alinea 1 van de AVG moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

Tegen het gebruik van contactgegevens die openbaar zijn gemaakt in het kader van de Duitse wettelijke verplichting tot het hebben van een colofon op de website, voor het verzenden van reclame en informatiemateriaal waar niet uitdrukkelijk om is gevraagd, wordt bij dezen bezwaar gemaakt. De beheerders van de websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen wanneer er ongevraagd reclame-informatie wordt toegestuurd, bijvoorbeeld via spam.

4. Het verzamelen van gegevens op deze website

Cookies

De websites maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies zijn bedoeld om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden achtergelaten en die uw browser opslaat.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde „session cookies“. Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw device opgeslagen tot u ze wist. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u informatie krijgt over het plaatsen van cookies, dat u cookies alleen apart toestaat, dat u cookies in bepaalde gevallen of altijd weigert en dat de cookies automatisch worden gewist als de browser wordt afgesloten. Als u cookies uitschakelt, kan het zijn dat deze website minder goed werkt.

Cookies die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatie of voor het bieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. het winkelmandje) worden opgeslagen op basis van art. 6 alinea 1 punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies om zijn diensten technisch foutloos en zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden. Indien er toestemming is gevraagd (bijv. voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 alinea 1 punt a van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server logbestanden

De provider van de websites verzamelt en slaat de informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft automatisch op in zogenaamde server logbestanden. Het gaat hierbij om:

 • browsertype en -versie;
 • het gebruikte besturingssysteem;
 • de referrer URL;
 • de hostnaam van de bezoekende computer;
 • het tijdstip van de serveraanvraag;
 • het IP-adres.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om zijn website technisch foutloos weer te geven en te optimaliseren, hiervoor moeten de server logbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Wanneer u een aanvraag doet via ons contactformulier, zullen uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daarin ingevulde contactgegevens bij ons worden opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en om vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 punt b van de AVG indien uw aanvraag verband houdt met de nakoming van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het uitvoeren van contractuele maatregelen. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 alinea 1 punt f van de AVG) of op uw toestemming (art. 6 alinea 1 punt a van de AVG) voor zover die is gevraagd.

De gegevens die u op het contactformulier heeft ingevuld, bewaren wij tot u ons verzoekt ze te wissen, u uw toestemming voor het opslaan herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw aanvraag is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

Aanvragen per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortkomende persoonsgegevens (naam, aanvraag) bij ons opgeslagen en verwerkt met als doel uw verzoek af te handelen. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 punt b van de AVG indien uw aanvraag verband houdt met de nakoming van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het uitvoeren van contractuele maatregelen. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 alinea 1 punt a van de AVG) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 alinea 1 punt f van de AVG), omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte aanvragen.

De gegevens die u ons via de contactaanvragen heeft gestuurd, bewaren wij tot u ons verzoekt ze te wissen, u uw toestemming voor het opslaan herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw verzoek is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen, met name wettelijke bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover ze noodzakelijk zijn voor het aangaan, inhoudelijk organiseren of wijzigen van rechtsverhoudingen (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 punt b van de AVG waarin de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst wordt toegestaan. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens via de gebruikmaking van deze website (gebruiksgegevens) alleen indien dit noodzakelijk is om de gebruiker de dienst te laten gebruiken of om af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na afhandeling van de opdracht of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

5. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“. Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die door de cookies wordt verzameld over uw gebruik van deze website, wordt normaliter aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

Het opslaan van cookies van Google Analytics en het gebruik van de analysetool gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikspatroon om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Indien er toestemming is gevraagd (bijv. voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 alinea 1 punt a van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

IP-anonimiseren

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimiseren geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort voor hij wordt verzonden naar de VS. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de websitebeheerder andere diensten te verschaffen die samenhangen met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verstuurd, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

Browser plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk geen gebruik kunt maken van alle functies van deze website. U kunt bovendien de registratie en verwerking door Google voorkomen van informatie die met behulp van cookies wordt verzameld en gegevens over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) door het downloaden en installeren van de browser plug-in die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen de registratie van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens registreert door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst die de registratie van uw gegevens bij volgende bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang van Google Analytics met gebruikersgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Gegevensverwerking in opdracht

Wij hebben met Google een overeenkomst tot gegevensverwerking in opdracht afgesloten en handelen bij het gebruik van Google Analytics volledig conform de strenge richtlijnen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming.

Demografische gegevens bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie „demografische gegevens“ van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden opgemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van andere aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden herleid naar een bepaalde persoon. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de weergave-instellingen in uw Googleaccount of de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen weigeren zoals aangegeven bij hoofdstuk „Bezwaar tegen de registratie van gegevens“.

Duur van de opslag

Gebruikers- en resultaatgegevens die gekoppeld zijn aan cookies, herkenning van gebruiker (bijv. user ID) of advertentie ID's (bijv. DoubleClick cookies, Androidadvertentie-ID) en bij Google zijn opgeslagen, worden na 26 maanden geanonimiseerd resp. gewist. Details hierover kunt u vinden via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Analytics Remarketing

Deze website gebruikt functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Aanbieder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Advertentiedoelgroepen die met Google Analytics Remarketing zijn samengesteld, kunnen met deze functie worden gekoppeld met cross device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Zodoende kunnen op interesse gebaseerde, gepersonaliseerde advertenties die afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een device (bijv. smartphone) aan u zijn aangepast ook op een ander device (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, koppelt Google hiervoor uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Googleaccount. Zodoende kunnen op elk device waarop u zich met uw Googleaccount aanmeldt dezelfde gepersonaliseerde advertenties worden weergegeven.

Ter ondersteuning van deze functie registreert Google Analytics door Google geverifieerde ID's van gebruikers die tijdelijk worden gekoppeld aan onze Google Analytics gegevens om doelgroepen te definiëren en samen te stellen voor de weergave van cross device advertenties.

U kunt blijvend bezwaar maken tegen de cross device remarketing/targeting door gepersonaliseerde advertenties te deactiveren; klik daartoe op deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het samenvoegen van de geregistreerde gegevens in uw Googleaccount gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming die u bij Google kunt afgeven of herroepen (art. 6 alinea 1 punt a van de AVG). Bij het registreren van gegevens die niet in uw Googleaccount worden samengevoegd (bijv. omdat u geen Googleaccount heeft of bezwaar heeft gemaakt tegen het samenvoegen) is de registratie van de gegevens gebaseerd op art. 6 alinea 1 punt f van de AVG. Het gerechtvaardigde belang komt voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van websitebezoekers voor advertentiedoeleinden.

Uitgebreide informatie en de privacybepalingen kunt u vinden in de privacyverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google AdWords en Google Conversie en Google AdWords

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we de zogenaamde conversie tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die wordt verzameld via de Conversion cookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion Tracking. Klanten zullen het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en werden doorverwezen naar een pagina met een conversie tracking tag. Zij zullen echter geen informatie ontvangen die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan het bijhouden, kunt u zich afmelden voor dit gebruik door de Google Conversion Tracking cookie in uw internetbrowser eenvoudig uit te schakelen onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken.

Conversion cookies" worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking is te vinden in Google's privacybeleid: www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer cookies worden geplaatst en alleen in individuele gevallen cookies toestaan, cookies accepteren voor specifieke gevallen of ze in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies activeren wanneer u uw browser afsluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Google ReCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. De leverancier is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevens die op onze websites worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een persoon of door een geautomatiseerd programma worden uitgevoerd. reCAPTCHA analyseert daartoe het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de bezoeker van de website de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De website-exploitant heeft er een legitiem belang bij om zijn webaanbiedingen te beschermen tegen misbruik van automatische spionage en tegen SPAM.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, verwijzen wij u naar de volgende links: www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Wanneer u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig en informatie waarmee wij mogen controleren dat u de eigenaar bent van het aangegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het versturen van de gevraagde informatie en geven wij niet door aan derden.

De verwerking van de ingevulde gegevens op het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 alinea 1 punt a van de AVG). De verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens en het e-mailadres en het gebruik hiervan voor het versturen van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen door in de nieuwsbrief te klikken op de link „afmelden“. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die inmiddels heeft plaatsgevonden.

De gegevens die u ons heeft doorgegeven om de nieuwsbrief te ontvangen, worden tot uw afmelding van de nieuwsbrief bij ons resp. de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen en na afmelding van de nieuwsbrief gewist uit de verzendlijst van de nieuwsbrief. Dit heeft geen invloed op gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen.

Nadat u bent uitgeschreven van de verzendlijst van de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres bij ons resp. de aanbieder van de nieuwsbrief evt. opgeslagen in een blacklist om te voorkomen dat u in de toekomst mailings ontvangt. De gegevens uit de blacklist worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Het is zowel in uw als in ons belang om de wettelijke richtlijnen voor het versturen van nieuwsbrieven na te leven (gerechtvaardigd belang zoals omschreven in art. 6 alinea 1 punt f van de AVG). Het opslaan in de blacklist is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen het opslaan, voor zover uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigde belang.

Rechtsgrond

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 alinea 1 punt a van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die inmiddels heeft plaatsgevonden.

Duur van de opslag

De gegevens die u ons heeft doorgegeven om de nieuwsbrief te ontvangen, worden tot uw afmelding van de nieuwsbrief bij ons resp. de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen en na afmelding van de nieuwsbrief gewist uit de verzendlijst van de nieuwsbrief. Dit heeft geen invloed op gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen.

Nadat u bent uitgeschreven van de verzendlijst van de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres bij ons resp. de aanbieder van de nieuwsbrief evt. opgeslagen in een blacklist om te voorkomen dat u in de toekomst mailings ontvangt. De gegevens uit de blacklist worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Het is zowel in uw als in ons belang om de wettelijke richtlijnen voor het versturen van nieuwsbrieven na te leven (gerechtvaardigd belang zoals omschreven in art. 6 alinea 1 punt f van de AVG). Het opslaan in de blacklist is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen het opslaan, voor zover uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigde belang.

Meer informatie over gegevensbescherming bij rapidmail kunt u vinden op: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

Afsluiting van een overeenkomst over de gegevensverwerking in opdracht

Wij hebben een overeenkomst met rapidmail afgesloten waarin wij rapidmail verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en ze niet door te geven aan derden. Deze overeenkomst kunt u lezen door op de volgende link te klikken: https://de.rapidmail.wiki/files/adv/muster-auftragsdatenverarbeitung.pdf.

7. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide privacybescherming

Op deze website staan YouTube video's. Beheerder van de sites is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide privacymodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Het doorgeven van gegevens aan partners van YouTube wordt door de uitgebreide privacymodus echter niet pertinent uitgesloten. Zo brengt YouTube, ongeacht of u een video bekijkt, een verbinding tot stand met het Google DoubleClick netwerk.

Zodra u een YouTube video op deze website start, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Daarbij krijgt de server van YouTube een melding welke van onze sites u heeft bezocht. Wanneer u bent ingelogd in uw YouTube account kan YouTube uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube account.

Daarnaast kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies opslaan op uw device. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie krijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen. De cookies blijven op uw device tot u ze wist.

Eventueel kunnen na het starten van een YouTube video gegevens op een andere manier worden verwerkt, hierop hebben wij geen invloed.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aansprekende weergave van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals omschreven in art. 6 alinea 1 punt f van de AVG. Indien er toestemming is gevraagd (bijv. voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 alinea 1 punt a van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over privacybescherming bij YouTube kunt u vinden in hun privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google web fonts

Deze website maakt voor de consistente weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde web fonts die worden aangeboden door Google. Bij het oproepen van een website laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Daardoor wordt Google op de hoogte gesteld dat deze website via uw IP-adres is opgeroepen. Het gebruik van Google web fonts is in het belang van een consistente en aansprekende weergave van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals omschreven in art. 6 alinea 1 punt f van de AVG.

Indien uw browser web fonts niet ondersteunt, zal uw computer een standaard lettertype gebruiken.

Meer informatie over Google web fonts kunt u vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Deze website gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aansprekende weergave van onze website en om te zorgen dat de locaties die op onze website staan aangegeven eenvoudig vindbaar zijn. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals omschreven in art. 6 alinea 1 punt f van de AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.