• Familie
  • Wohnmobil
  • Heide
  • Genuss
  • Wassersport
  • Volleyballfeld

Algemene Voorwaarden (AV)

geldig vanaf maart 2017

Algemeen: Per plaats op de camping kan er slechts één gezin worden geboekt, bijkomende tenten zijn niet toegestaan Voor de huurhuisjes mag het maximum aantal voorzien personen niet worden overschreden Kamperen op het huurvoorwerp is niet toegestaan Gelieve de minimum boekingstijden te respecteren. Het beheer van de camping behoudt zich het recht voor om de toewijzingen van plaatsen of huisjes te wijzigen wanneer dit noodzakelijk is om bijzondere redenen.

Boeking: Voor de contractuele prestaties zijn uitsluitend de beschrijvingen en prijzen van kracht zoals die zijn vermeld op de prijslijst voor die welbepaalde periode. Alleen de in de boekingsbevestiging genoemde prijzen en data zijn bindend! Leeftijdvermelding heeft betrekking op de leeftijd ten tijde van het verblijf. Alle meereizende personen moeten, om verzekeringstechnische redenen, met naam en toenaam worden opgegeven bij de boeking. Telefonische inlichtingen, bijkomende afspraken en andere toezeggingen, van welke aard ook, zijn slechts een deel van eht contract,n wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd. Het contract wordt van kracht  bij de ontvangst van de aanbetaling ten belope van 20% van de reisprijs, met een minimum van €20, met vermelding van de aangegeven gebruiksdoeleinden op onze rekening bij de Volksbank Laichinger Alb e.G (IBAN: DE21 6309 1300 0005 3670 00, BIC: GENODES1LAI). Wij verzoeken u het saldo te betalen ten laatste 30 dagen voor het begin van uw vakantie. Wanneer de betaling op dat ogenblik niet gebeurd s, behouden wij ons het recht voor een betalingsherinnering te sturen, evenals het recht om het betaalde bedrag terug te storten. In dat laatste geval zijn de kosten voor terugstorting voor uw rekening. Kortetermijnboekingen: Bij boekingen tot 30 dagen voor het begin van de reis, moet de volledige prijs in één keer worden betaald. Niet-begeleide jongeren jonger dan 18 jaar kunnen geen boeking doen, Heidehof Campingplatz zal deze boekingen ook terugstorten.

Aankomst: In de boekingsbevestiging, die u moet voorleggen bij aankomst, zijn de vermelde aankomst- en vertrektijden bindend. U kunt de campingplaats betrekken vanaf 14:30 op de dag van aankomst, het huurhuisje vanaf 17:00.

Vertrek: Huurhuisjes moet u om 10:00 verlaten. In principe zorgt de Heidehof voor de schoonmaak. Campingplekken moet u om 12:00 verlaten en u moet op dat tijdstip ook de uitrit van de camping verlaten hebben. Kaarten voor de slagbomen, sleutels en overdrachtsprotocollen van de huurhuisjes moeten op het tijdstip van vertrek worden afgegeven. Voor het verlies van een sleutel wordt €30 aangerekend.

Omboeking: Wanneer u in een bestaand contract wijzigingen wilt laten aanbrengen (personen, campingplek, huurhuisje) rekenen wij u daarvoor de nieuwe prijs aan en €10 verwerkingskosten. Wanneer afspraken gewijzigd worden vanaf 45 dagen voor aankomst, wordt dit als een terugbetaling beschouwd.

Afzien van het contract: U kunt te allen tijde afzien van het contract. U dient dit schriftelijk te doen. Doorslaggevend voor het tijdstip waarop u afziet van het contract is het tijdstip waarop wij deze verklaring van afstand ontvangen. versturen via e-mail: info@camping-heidehof.de of per post. Bij het begin van het verblijf kunt u zich door een derde laten vertegenwoordigen. In dat geval berekenen wij €10 omboekingskosten. U blijft aansprakelijk voor de betaling van de kosten van de vervangende huurder. Wanneer u afziet van het contract, kunnen wij, krachtens §651 a e.v. van het Duitse Burgerlijke Wetboek als volgt berekenen: Wanneer u van het contract afziet, wordt er een eenmalige verwerkingskosten van €10 aangerekend. Bovendien wordt er een terugbetalingskost van 0% op de bij de boeking overeengekomen totaalprijs berekend tpt 56 dagen voor de verblijfsaanvang. 55-14 dagen voor verblijfsaanvang moet 50% van de bij boeking bevestigde prijs betaald zijn, de rest van het bedrag 0-14 dagen voor verblijfsaanvang. Wanneer u helemaal niet of later aankomt of vroeger vertrekt, is het volledige bedrag verschuldigd,met aftrek van bespaarde kosten zoals energiekosten. Huurhuisjes en campingplekken, die een dag na het begin van de reservatieperiode niet bezet zijn en waarvan niet gemeld werd dat ze op een later tijdstip betrokken zouden worden, kunnen door het beheer van de  camping anderszins worden gebruikt. 

Het betrekken van een staanplaats of een huurhuisje door het team van de Heidehof betekent niet dat er vervangende huurders in onder gebracht worden, aangezien de gasten meestal elders kunnen worden ondergebracht. Wij bevelen ten stelligste aan een terugboekings- en reisannuleringsverzekering af te sluiten.

Tegoed: Een gastentegoed van minder dan €5 wordt alleen cash uitbetaald of afgetrokken van de rekening van de gast.

Parkeren: Er is een parkeerplaats toegewezen aan elke staanplaats en elk huurhuisje. Voor elk bijkomend voertuig staan er gratis parkeerplaatsen voor onze slagboom ter beschikking.

Bezoek: Alleen aangemelde personen mogen verblijven op de Heidehof. Bezoekers moeten zich aanmelden bij de receptie.

Groepen: Groepen (ingeschreven verenigingen, schoolklassen, bedrijven) vanaf 20 personen met minstens één begeleider alleen na voorafgaande aanmelding. De uitbater van de camping behoudt zich het recht voor om van een groepen een waarborg te vragen.

Honden: Boekingen met honden zijn alleen toegelaten in de daartoe voorziene zones en huurhuisjes. Honden moeten altijd en overal aangelijnd zijn, op het hele campingterrein, op de staanplaats en bij de huurhuisjes. Op de speelterreinen en in het openluchtzwembad zijn honden niet toegelaten. Bij storend gedrag en/of bij klachten van de gasten kan het team van de Heidehof beslissen dat de hond niet toegelaten wordt.

Aansprakelijkheid: Elke gast verplicht zich ertoe om de camping en alle goederen die zich op de camping bevinden correct te behandelen. Hij is verplicht om de schade die hij, zijn begeleider of zijn gasten hebben veroorzaakt tijdens zijn verblijf, te vergoeden. Het team van de Heidehof is niet aansprakelijk voor schade, ongelukken, verlies of andere onregelmatigheden die ontstaan ten gevolge van het gebruik van de voorzieningen op de campingplaats. Gevallen van overmacht zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden, stakingen, vallen niet onder de aansprakelijkheidsvoorwaarden.

Campingreglement: Het campingreglement is bindend voor ieder verblijf, het wordt geafficheerd in de receptieruimte en kan, op verzoek, worden overhandigd. Wie dit reglement op grove wijze overtreedt en niettegenstaande waarschuwing toch inbreuken pleegt op de rusttijden, wordt verzocht de camping per kerende te verlaten Het volledige verblijf moet worden betaald.

Gegevensbescherming: Wij verzamelen, bewerken en gebruiken uw gegevens voor de boekingsopdracht en voor eigen marketingdoeleinden in het kader van de wettelijke bepalingen. Buiten het kader van de opdracht worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven. Wij geven u graag inlichtingen over uw gegevens en kunnen die ook graag blokkeren, zodat ze in de toekomst niet kunnen worden gebruikt.

Video Surveillance: Om de veiligheid van onze gasten te garanderen en onze activiteiten worden tijdelijk opgevolgd gebieden von onze site met een videosysteem. Dit wordt zichtbaar gemaakt door tekenen. Onze gasten zijn tevreden over de videobewaking en het opnemen van beelden. De opname wordt uitsluitend gedaan om de site regels en de operationele veiligheid belangen te vrijwaren. De gegevens worden direct verwiijderd indien ze niet langer nodig om het doel te bereiken. De desbetreffende bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoongegevens wordt voldaan.

Procedure voor Geschillenbeslechting: De Heidehof neemt niet deel aan een procedure voor geschillenbeslechting voordat een consument arbitragecommissie. In overeenstemming met de Consumer Dispute Settlement Act, hebben we toch aangegeven dat het volgen van de consument arbitragecommissie de verantwoordelijk zou zijn voor jou: General Consumer Raad van Arbitrage van het Centrum voor mediation e.V., Strassburger Strasse 8, DE-77694 Kehl, www.verbraucher-schlichtung.de