• Familie
  • Wohnmobil
  • Heide
  • Genuss
  • Wassersport
  • Volleyballfeld

Bepalingen van gegevensbescherming

Campinggesellschaft Machtolsheim/Alb mbH & Co.KG draagt de bescherming van de persoonlijke en privé gegevens van klanten hoog in het vaandel. Wij verwerken persoonsgebonden gegevens conform de op dat ogenblik geldende wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

Wanneer u ons geen gegevens via het internet wilt sturen, maar via de gebruikelijke weg, kunt u ons uw aanvragen en wensen, bij wijze van alternatief per brief of via fax doen toekomen.

1. Gegevensopslag
Om uw reservatie te kunnen uitvoeren, moeten wij bepaalde gegevens opslaan. Dat zijn dan uw registratiegegevens (datum, tijdstip, adresgegevens, telefoon, e-mail, adres). Om veiligheidsredenen slaan wij ook het door u bij de registratie gebruikte IP-nummer op. Uw e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het sturen van de reservatiebevestiging, onze AV en andere informatie die uitsluitend betrekking heeft op uw reservatie en onze AV. Verder gebruik van uw adresgegevens blijft beperkt tot het versturen van de Newsletter via e-mail evenals de periodieke informatie over aanbiedingen  van de Campinggesellschaft Machtolsheim/Alb mbH & Co.KG U kunt zich ook uitschrijven voor de Newsletter, door het desbetreffende vakje aan te vinken. U moet dan gewoon het linkje ‚uitschrijven‘ aanklikken.

2. Doorgeven van gegevens
Persoonsgebonden gegevens worden principieel niet aan derden doorgegeven. Alleen die personen die kennis hebben van de wettelijke bepalingen in verband met gegevensbescherming en die zich, conform de wettelijke bepalingen ertoe verplicht hebben deze bepalingen ook na te leven, hebben toegang tot persoonsgebonden gegevens; Toegang tot de gegevens heeft telkens maar plaats in die mate die noodzakelijk is om het contract uit te voeren.

3. Recht op tegenspraak
Krachtens de Duitse wet op de gegevensbescherming (BSDG) kunt u in bepaalde gevallen uw gegevens die in één van onze gegevensbanken zijn opgeslagen, laten corrigeren, blokkeren en wissen. U heeft in ieder geval recht op informatie. Heeft u vragen, aarzelt u dan niet en neemt u contact met ons op.

4. Toelaatbaarheid van de verwerking en het gebruik van gegevens.
Krachtens de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) is de verwerking en het gebruik van gegevens toegelaten wanneer de Duitse wet op de gegevensbescherming of een andere wet deze toelaat of wanneer de betrokkene ermee heeft ingestemd. De Duitse wet op de gegevensbescherming staat de verwerking en eht gebruik van de gegevens altijd toe wanneer dit gebeurt in het kader van een contractueel doel of in het kader van contractueel gelijkaardige vertrouwelijke relaties. Het verwerken van gegevens is ook toegestaand, in zoverre het noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van de desbetreffende dienst, resp. van een derde, bijvoorbeeld een ontvanger, te vrijwaren, en er geen reden is om aan te nemen, dat het beschermenswaardige belang van de betrokkene zwaarder doorweegt dan de uitsluiting van de verwerking of het gebruik, met andere woorden, dat hij wel degelijk een dergelijk belang heeft.